ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 และได้กำหนดให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สามารถรายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้วในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565 – 30 มีนาคม 2565 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

                 ดังนั้น  จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 โดยติดตามกำหนดการปฐมนิเทศได้ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  https://lru.ac.th

พิมพ์ประกาศ

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565