ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รายละเอียดเอกสารประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การประเมินคณะครุศาสตร์

แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่