ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ขยายพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาพัฒนาสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น