ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ขยายพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม

รายชื่อผู้สมัครระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครระดับป.บัณฑิต

เกณฑ์การคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

เกณฑ์การคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู