ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยจึงให้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน โดยจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการสอบให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้

CLICK << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ประเภททั่วไป สาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ และพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2563 >> CLICK

รายชื่อผู้สมัคร เลือกสาขาคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา อันดับ 1 >> CLICK

รายชื่อผู้สมัคร เลือกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อันดับ 1 >> CLICK