ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ล่วงหน้าในเขตและนอกเขต และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนการคัดเลือกจากวิธีการสอบคัดเลือกไปใช้การพิจารณาจาก Portfolio และข้อคำถามประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

พิมพ์ประกาศ

เกณฑ์การคัดเลือก

รายชื่อผู้สมัคร