ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและผลการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือก ได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี แต่สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เนื่องด้วยมีจำนวนผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงคัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสมและประกาศให้เป็นตัวจริงในสาขาวิชาดังกล่าว และให้มารายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี

รายชื่อผู้สมัครเป็นตัวจริง และให้มารายงานตัว

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว