ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ค.บ. 4 ปี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ

รายชื่อได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงโดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2566