ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายวิชาสอบดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครกลุ่มปฏิบัติการสอน