ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์