ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่  1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รายละเอียดเอกสารประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การประเมินนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2565

แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19