ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    

 (ประเภททั่วไป)  ประจำปีการศึกษา  2562

——————————–

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน  2562  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ค.บ.4 ปี ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติ ดังนี้  >> CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ