ประกาศ ระบบและกลไกการดําเนินงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 โดยกําหนดให้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม