ประกาศ ยกเลิกการสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางสอบ และให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาดำเนินการสอบตามความเหมาะสม ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

           ตามปฏิทินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ สอบกลางภาคในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 และสอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นั้น
           ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลายมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาด จึงมีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกทางหนึ่งตามคำแนะนำแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้ยกเลิกการสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางสอบที่กำหนด ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับการส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาดำเนินการสอบตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมถึงขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
           ในการจัดการสอบกลางภาคหรือปลายภาคให้กับนักศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK