ประกาศ ยกเลิกการสมัครด้วยตนเองในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกระดับ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยกำหนดวิธีการสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กำหนดให้สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษากำหนดให้สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นั้น แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศยกเลิกการสมัครด้วยตนเองในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกระดับ ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยกำหนดให้สมัครเข้าศึกษาได้เพียง 2 วิธี ดังนี้
          1. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต
          2. สมัครผ่านทางไปรษณีย์
          นอกจากนี้สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก หากมีความประสงค์จะสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาให้ดำเนินการดังรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

          ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

คลิก << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการสมัครและรับรายงานตัว >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต  >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ >> คลิก

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์ >> คลิก