ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (เพิ่มเติม) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม และค่ารายงานตัวแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ฟอร์มรายงานตัว