ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม และค่ารายงานตัวแนบท้ายประกาศ
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์
ระบบรายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางไปรษณีย์
ฟอร์มรายงานตัว

บัญชี 1 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บัญชี 1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัญชี 2 สำรอง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บัญชี 1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม

บัญชี 1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

บัญชี 1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่มปฏิบัติการสอน)
บัญชี 2 สำรอง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่มปฏิบัติการสอน)

บัญชี 1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่มบุคคลทั่วไป)
บัญชี 2 สำรอง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่มบุคคลทั่วไป)