ประกาศ ผลการคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) และการรับนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
บัญชี 1 ตัวจริง คณะครุศาสตร์ และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บัญชี 1 ตัวจริง สาขาวิชาอื่นๆ
บัญชี 2 สำรอง
แบบฟอร์มรายงานตัว
ค่ารายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการรายงานตัวทางออนไลน์

รายงานตัวทางออนไลน์