ประกาศ ผลการคัดเลือกหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (รอบรับเพิ่มเติม) และการรับนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
บัญชี 1 ตัวจริง คณะครุศาสตร์
บัญชี 1 ตัวจริง สาขาวิชาอื่นๆ
บัญชี 2 สำรอง

แบบฟอร์มรายงานตัว
ค่ารายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการรายงานตัวทางออนไลน์

รายงานตัวทางออนไลน์