ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาโท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัญชี 1 ตัวจริง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัญชี 2 สำรอง

ใบรายงานตัว