ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564

ซึ่งมีผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือกและยังไม่ได้รายงานตัวเป็นนักศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์

ฟอร์มรายงานตัว

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสูตรและสาขาวิชาในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564