ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา  2563  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

คลิก >> อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม << คลิก

คลิก << พิมพ์ใบรายงานตัว >> คลิก