ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562

          ตามที่มหาวิทยาลัย   ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562  และให้ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกสาขาวิชาใหม่ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่  15 – 16  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น

          บัดนี้  มหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้   และให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว  ดำเนินการตามกำหนด ดังนี้ 

<<อ่านประกาศเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ>>