ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 – 1 พฤษภาคม 2566 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยในการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ติดสำรอง

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว