ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยในการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อบัญชี 1 ตัวจริง

รายชื่อบัญชี 2 สำรองคณะครุศาสตร์

รายชื่อบัญชี 3 สำรองสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว