ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 2 ธันวาคม 2565

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยในการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม

รายชื่อบัญชี 1

รายชื่อบัญชี 2

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม