ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้  อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อบัญชี 1 ตัวจริง

รายชื่อบัญชี 2 สำรอง

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษา จังหวัดเลย