ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป)

 ประจำปีการศึกษา  2562

…………………………..

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

>> อ่านประกาศเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ <<

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสูตรและสาขาวิชา ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2562

CLICK << ใบรายงานตัว >> CLICK