ประกาศ ผลการคัดเลือกคนพิการเข้าป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ได้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

>> อ่านประกาศเพิ่มเติม <<