ประกาศ งดการเรียนการสอน

           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                     ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563