ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. และให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และให้อาจารย์ผู้สอน สอนชดเชยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปฐมนิเทศผ่านการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) นักศึกษาใหม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิมพ์ประกาศ

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 979 4546 2336

Passcode: 137841