ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม ขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปฐมนิเทศผ่านการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วย Google Meet Application และจะแจ้งรหัสการเข้าประชุมผ่านทางกลุ่มไลน์งานบัณฑิตศึกษาฯ ดังนั้น นักศึกษาใหม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตาม QR-Code ในประกาศที่แนบนี้

อ่านประกาศและกำหนดการเพิ่มเติม >> CLICK