ประกาศ การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา แทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงที่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 แต่เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงของแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด  จึงถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงจะเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และตามจำนวนที่เรียกเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

โดยให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาและ ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์2565 ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ