ประกาศ การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา แทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงที่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 แต่เนื่องจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงของแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงจะเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และตามจำนวนที่จะเรียกเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
รายชื่อบัญชี 2 สำรอง