ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักสึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนปกติ หรือลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม