ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติ ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติหรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ  อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม