ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม