ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติ   ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น   หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ    หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในปีการศึกษา  2562  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ  ดังต่อไปนี้  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก