ประกาศ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น แต่ด้วยมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากเดิมคือวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงยกเลิกการกำหนดปฏิทินการศึกษาฉบับเดิม และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  2/2563  ฉบับใหม่  ตามรายละเอียดทีแนบนี้ >> CLICK