ประกาศ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 การเรียนการสอนชุดที่ 2

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 2563  ได้มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน  2563  เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 5 – 6 กันยายน  2563  เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องตามเจตจำนงของรัฐบาลให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องกันรวม  4  วัน ซึ่งอาจจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยว  และเศรษฐกิจของประเทศ

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.พ.)  ประจำภาคเรียนที่  1/2563  การเรียนการสอนชุด  2   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จึงเปลี่ยนแปลง  และกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.พ.)  ประจำภาคเรียนที่  1/2563  การเรียนการสอนชุดที่  2   ดังนี้

ลำดับ

กิจกรรม

วัน / เดือน/ ปี

วัน/ เดือน/ ปี

1

สัปดาห์หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 

5 ก.ย.2563

6 ก.ย.2563

2

วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา  ชุดที่ 2

10 ต.ค.2563

3

วันสุดท้ายของการงดการเรียนและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

16 ต.ค.2563

4

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ชุดที่ 2

17 ต.ค.2563

18 ต.ค.2563

5

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน แก้ “I”  ของภาคเรียนที่ 3/2562

19 ต.ค.2563

6

ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Online นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่คณะ

19 ต.ค.2563

23 ต.ค.2563

7

ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน (เกรด) นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

19 ต.ค.2563

23 ต.ค.2563

8

ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ Online นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

19 ต.ค.2563

1 พ.ย.2563

9

ผู้สอนส่งใบแจ้งผลการเรียน (เกรด) ที่คณะ

19 ต.ค.2563

1 พ.ย.2563

10

คณะส่งผลการเรียน (เกรด) ที่งานทะเบียน

19 ต.ค.2563

1 พ.ย.2563

11

เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของชุดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

  24 ต.ค.2563

25 ต.ค.2563

พิมพ์ประกาศ >> CLICK