ประกาศ การเทียบโอนผลการเรียนในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม