ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้สนใจประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาเพิ่มเติมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม กำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ขั้นตอนการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

**สามารถรายงานตัวผ่านทางไลน์ @lru_academic