ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. เคมี (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
2. ฟิสิกส์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
3. อุตสาหกรรมศิลป์ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
4. บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม