ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  (ประเภทรับตรง)  ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดตามแนบประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครหน้า 11

ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสูตรและสาขาวิชาในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบบันทึกข้อมูลผู้สมัคร สำหรับอาจารย์แนะแนว

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางไปรษณีย์

ฟอร์มรายงานตัว

วันที่ รายละเอียด
สมัครผ่านทางโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
สมัครทางไปรษณีย์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)
สมัครด้วยตนเอง

วันจันทร์ที่  4  มกราคม 2564 ถึง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)