ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัคร