ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการรับสมัครทางออนไลน์

ใบสมัคร

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน