ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน

สมัครทางไปรษณีย์ : วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต : วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึง วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564
สมัครด้วยตนเอง : วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ถึง วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

อ่านประกาศเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์
สมัครทางออนไลน์