ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคปกติ เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และภาคพิเศษ เป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ประกอบกับยังมีผู้สนใจประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางเทอร์เน็ต