ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ตามรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สมัครด้วยตนเอง วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ประกาศ เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

ใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางเทอร์เน็ต

 

admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน