ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

—————————————————————-

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิก >> อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม << คลิก

คลิก << พิมพ์ใบสมัคร >> คลิก

วันที่

รายละเอียด

สมัครทางไปรษณีย์

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

 

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังประกาศ

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

สมัครด้วยตนเอง

วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน 2563 ถึง

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2563

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.lru.ac.th)